O nas

picture8764Pracownia Kulturologii Zachodnioeuropejskiej prowadzi badania nad: historią (przede wszystkim społeczną), polityką (lub szerzej: realioznawstwem), a także literaturą, kulturą i sztuką krajów znajdujących się w ofercie dydaktycznej Instytutu – Niemcami (oraz innymi krajami niemieckojęzycznymi), Wielką Brytanią oraz Włochami. Naukowa eksploracja wymienionych krajów, z jednej strony różniących się od siebie geograficznie, etnograficznie, kulturowo i politycznie, z drugiej, wywodzących się z tej samej cywilizacji łacińskiej i mających wspólne korzenie, została rozszerzona o Polskę, jako, z jednej strony, niekwestionowaną część „Zachodu”, a z drugiej, znajdującą się na styku łacińskiej cywilizacji zachodniej oraz rusko-bizantyjskiej cywilizacji wschodniej. Usytuowanie to sprawia, że Polska może i powinna stanowić naturalny punkt odniesienia w badaniach (zwłaszcza porównawczych) także nad krajami Europy Zachodniej.

Termin „kulturologia”, jako szerszy i znacznie mniej wyeksploatowany badawczo niż  „kulturoznawstwo”, skłania nas ponadto do podjęcia próby wypełnienia go nowatorskimi treściami, a może z czasem nowym paradygmatem badawczym.

Pracownia prowadzi badania przed wszystkim w następujących obszarach:

  • historycznych i współczesnych związków kulturowo – literackich w krajach Europy Zachodniej (krajach niemieckojęzycznych, Polsce, Wielkiej Brytanii oraz Włoszech);
  • historycznych uwarunkowań współczesnych stosunków politycznych (bi- i multilateralnych) w krajach Unii Europejskiej oraz poza nią;
  • transferu kulturowego: wymiany wartości na styku kultur i literatur zachodnioeuropejskich oraz ich związków z kulturą i literaturą polską;
  • recepcji literatur zachodnioeuropejskich na gruncie polskim oraz literatury polskiej w Europie Zachodniej;
  • filozofii politycznej, teorii polityczno-społecznych oraz metodologii w obszarze historii społecznej i socjologii literatury.

[Magdalena Latkowska]